Aanmelding, toelating, weigering en plaatsing leerlingen De Nieuwe Veste

 

1. Inleiding
Nederland kent een leerplicht. In de Leerplichtwet wordt bepaald dat kinderen met ingang van de maand volgend op die waarin ze 5 jaar zijn geworden leerplichtig zijn. De leerplicht eindigt op de dag waarop de jongere de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, tenzij de jongere een startkwalificatie heeft1. Jongeren in het praktijkonderwijs, zeer moeilijk lerende kinderen en meervoudig gehandicapten zijn vrijgesteld van de kwalificatieplicht. Ouders zijn vrij in de keuze van de school waar hun kind onderwijs volgt.

De wet schrijft voor dat het openbaar onderwijs algemeen toegankelijk moet zijn. De algemene toegankelijkheid van het openbaar onderwijs betekent echter niet dat een openbare school een kind nooit mag weigeren. Een openbare school mag een kind echter niet weigeren wegens zijn godsdienst of levensbeschouwelijke opvattingen, het bijzonder onderwijs mag dat juist wel.

Er is sprake van weigering wanneer het bevoegd gezag een verzoek van ouders afwijst om hun kind op een bepaald tijdstip tot de school toe te laten. Dat geldt zowel voor het regulier als het speciaal voortgezet onderwijs. Plaatsing op een wachtlijst is ook weigering.

Toelating is dus de regel, weigering de uitzondering. Het bevoegd gezag moet kunnen aangeven waarom een leerling niet tot de school kan worden toegelaten.
Het toelatingsbeleid wordt aan de ouders bekend gemaakt op het moment van inschrijving.
Het toelatingsbeleid staat op de website van De Nieuwe Veste. In de schoolgids staat een verwijzing naar de website.
De medezeggenschapsraad (MR) heeft volgens de wet3 adviesrecht over de vaststelling en wijziging van het toelatingsbeleid. Bij besluiten in concrete gevallen heeft de MR geen bevoegdheid.

2. Aanmelding en toelating tot het eerste leerjaar (alle locaties)
Voor toelating tot leerjaar 1 op De Nieuwe Veste geldt, dat een leerling voor 1 april schriftelijk moet worden aangemeld. Indien het niet mogelijk is om de leerling voor 1 april schriftelijk aan te melden, hanteert de school de wettelijke termijn van minimaal tien weken voor aanvang van het schooljaar.
Een schriftelijke aanmelding betekent, dat de ouders het aanmeldingsformulier van De Nieuwe Veste invullen en ondertekenen.

De aanmelding verloopt in de meeste gevallen via de school van herkomst door middel van standaardformulieren. De toelating geschiedt op grond van het schriftelijk schooladvies van de basisschool. De basisschool geeft alle schoolverlaters voor 1 maart een schriftelijk schooladvies en moet het schooladvies voor 15 maart registeren in de basisregistratie onderwijs (Bron). Het schooladvies is gebaseerd op observaties en resultaten van de leerling van meerdere jaren en geeft De Nieuwe Veste een breed beeld van de leerling. Voor het vaststellen van het schooladvies maakt de basisschool gebruik van de (digitale) Plaatsingswijzer, leerlingvolgsysteem en het onderwijskundig rapport van de leerling.

Het schooladvies van de basisschool is bindend voor de toelating tot De Nieuwe Veste. De Nieuwe Veste kan een leerling wel hoger plaatsen dan het schooladvies. Het is alleen toegestaan om een leerling lager te plaatsen dan het schooladvies op verzoek van de ouders.

Medio april wordt het resultaat van de verplichte eindtoets basisonderwijs bekend. Het resultaat van de toets geldt voor alle leerlingen als tweede onafhankelijke gegeven (second opinion). Indien het resultaat op de eindtoets hoger uitvalt dan het schooladvies moet de basisschool het schooladvies heroverwegen. De basisschool kan besluiten het schooladvies naar boven bij te stellen. Dit bijgestelde advies is dan leidend voor de toelating tot De Nieuwe Veste. Indien het resultaat van de eindtoets lager is dan het schooladvies heroverweegt de basisschool het schooladvies niet.

Vaak nemen leerlingen die in aanmerking komen voor praktijkonderwijs ook deel aan de eindtoets basisonderwijs. Het resultaat van de toets heeft voor hen echter niet de betekenis van een onafhankelijk tweede gegeven, omdat voor hun toelating een indicatie (via de samenwerkingsverbanden) vereist is.

De ouders hebben de mogelijkheid om de leerling bij verschillende scholen tegelijk aan te melden. Dit kunnen scholen zijn die zowel binnen als buiten het samenwerkingsverband vallen. De Nieuwe Veste vraagt ouders om op het aanmeldingsformulier aan te geven of en zo ja bij welke andere scholen zij om toelating hebben verzocht en op welke datum. De ouders zijn verplicht om te melden of en bij welke andere scholen zij om toelating hebben verzocht.
De school waar de leerling als eerste is aangemeld, is verantwoordelijk voor het starten van eventueel onderzoek.

Toelating tot het eerste leerjaar (alle locaties); zie ook bijlage stappenplan

 1. De school ontvangt van de basisschool het aanmeldingsformulier met daarop het schooladvies, de Plaatsingswijzer (indien aanwezig locatie Hardenberg), leerlingvolgsysteem en het onderwijskundig rapport van de leerling.
 2. Indien het advies van de basisschool en de wens van de ouders niet overeenkomen, beslist de toelatingcommissie eerste leerjaar over de toelating en plaatsing van de leerling (zie punt 3 toelatingscommissie).
 3. De afdelingsdirecteur onderzoekt op basis van de gegevens van de basisschool en een eventuele hulpvraag van de leerling of de leerling past in het profiel van de afdeling. Indien de afdelingsdirecteur twijfelt of de leerling in het profiel van de afdeling past, voert de contactpersoon basisonderwijs- DNV een gesprek met de directeur van de basisschool en/of de leerkracht groep 8 over het schooladvies. Naar aanleiding van dit gesprek kan de basisschool het schooladvies heroverwegen.
 4. De aanmelding wordt verwerkt door de secretaresse. De ouders ontvangen een bewijs van inschrijving.

3. Toelatingscommissie eerste leerjaar (alle locaties)
De toelatingscommissie eerste leerjaar beslist over de toelating en plaatsing van de leerling wanneer het advies van de basisschool en de wens van de ouders niet overeenkomen.
De toelatingscommissie eerste leerjaar vergadert in principe eenmaal per jaar in april/mei. De uitspraak van de toelatingscommissie is bindend.

De toelatingscommissie eerste leerjaar te Coevorden bestaat uit de volgende leden:

 • twee directeuren uit het primair onderwijs (één vanuit het openbaar onderwijs en één vanuit het bijzonder onderwijs);
 • afdelingsdirecteuren;
 • lid centraal managementteam (portefeuillehouder), die de vergaderingen voorzit.

De vergaderingen worden genotuleerd door een secretaresse.

De toelatingscommissie eerste leerjaar te Hardenberg bestaat uit de volgende leden:

 • afdelingsdirecteur;
 • leerlingcoördinator;
 • leerlingbegeleider.

De werkwijze van de toelatingscommissie eerste leerjaar is als volgt:
Op grond van het aanmeldingsformulier wordt de toelatingscommissie eerste leerjaar ingeschakeld indien het advies van de basisschool en de wens van de ouders niet overeenkomen.

 1. De contactpersoon basisonderwijs-DNV voert een gesprek met de directeur van de basisschool en/of de leerkracht groep 8. Het gesprek heeft tot doel om argumenten te verzamelen ter ondersteuning van het schooladvies. In een aantal gevallen wordt er tevens schriftelijke informatie verkregen.
 2. De contactpersoon basisonderwijs-DNV voert een gesprek met de ouders en de aspirant leerling om argumenten te verzamelen ter ondersteuning van de wens van de ouders en de aspirant leerling. In een aantal gevallen wordt er tevens schriftelijke informatie verkregen.
 3. Op basis van de verkregen informatie stelt de contactpersoon basisonderwijs-DNV een dossier samen, dat naar de leden van de toelatingscommissie wordt gestuurd ter voorbereiding van de vergadering.
 4. Op basis van het dossier en de argumenten van beide partijen (ouders/aspirant leerling en basisschool) neemt de toelatingscommissie een bindend besluit.
 5. De contactpersoon basisonderwijs-DNV stelt de betrokkenen telefonisch op de hoogte van het besluit van de toelatingscommissie. Vervolgens wordt het besluit schriftelijk bevestigd.

4. Toelating praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs (alle locaties)
Op 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs in werking getreden. Het doel van deze wet is dat voor alle leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte zo passend mogelijk onderwijs wordt gerealiseerd.

Tot augustus 2016 beoordelen de betrokken Regionale Verwijzingscommissies (RVC) voor de locaties in Coevorden en Hardenberg of een leerling in aanmerking komt voor een beschikking Praktijkonderwijs (PrO) of Leerwegondersteunend Onderwijs (LWOO). De leerling wordt hiervoor getest. Dit is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), waartegen bezwaar mogelijk is. De ouders dienen in te stemmen met de overgang naar praktijkonderwijs of leerwegondersteuning bij een van de leerwegen van het vmbo. De overgang kan zonder hun instemming niet plaatsvinden. Indien de ouders niet instemmen kan de school, met de beschikking in de hand, een verwijderingsprocedure in gang zetten.

5. Toelating gymnasium (locatie VH-laan)
Een gymnasium-leerling moet in de Plaatsingswijzer minimaal op een basis atheneum profiel uitkomen. Een disharmonisch profiel zou kunnen, maar dan moet er een onderbouwing vanuit de basisschool komen. Aanvullend moeten de volgende punten in principe aanwezig zijn:

 • goede werkhouding/discipline;
 • interesse in geschiedenis en taal;
 • score 1 of 1+ op begrijpend lezen.

6. Toelating tot leerjaar 2 of hogere leerjaren (alle locaties)

 1. De toelating van een leerling tot een volgend leerjaar en de overstap van een leerling naar een volgend leerjaar in een hogere afdeling zijn vastgelegd in de bevorderingsnormen.
 2. De Nieuwe Veste kan een leerling in de loop van of aan het eind van het schooljaar overplaatsen naar een andere afdeling, indien aan de overplaatsing onderwijskundige, pedagogische en/of organisatorische redenen ten grondslag liggen. Bij overplaatsing wordt altijd gekeken naar het belang van de leerling en het belang van de school.
 3. Als een leerling van een andere VO school wil overstappen naar De Nieuwe Veste dan dient de leerling minimaal tien weken voor aanvang van het nieuwe schooljaar schriftelijk te worden aangemeld. Een schriftelijke aanmelding betekent, dat de ouders het aanmeldingsformulier van De Nieuwe Veste invullen en ondertekenen. De ouders hebben de mogelijkheid om de leerling bij verschillende scholen tegelijk aan te melden. Dit kunnen scholen zijn die zowel binnen als buiten het samenwerkingsverband vallen. De Nieuwe Veste vraagt ouders om op het aanmeldingsformulier aan te geven of en zo ja bij welke andere scholen zij om toelating hebben verzocht en op welke datum. De ouders zijn verplicht om te melden of en bij welke andere scholen zij om toelating hebben verzocht. 
  De school waar de leerling als eerste is aangemeld, is verantwoordelijk voor het starten van eventueel onderzoek.
 4. De afdelingsdirecteur onderzoekt op basis van de gegevens van de school van herkomst en een eventuele hulpvraag van de leerling of de leerling past in het profiel van de afdeling.
 5. De aanmelding wordt verwerkt door de secretaresse. De ouders ontvangen een bewijs van inschrijving.

7. Toelating zorgleerlingen (alle locaties)
Na aanmelding van een zorgleerling wordt onderzocht of er extra ondersteuning nodig is. Dit gebeurt op basis van het onderwijskundig rapport met onderliggende testgegevens (indien aanwezig) dat door de basisschool wordt opgesteld en indien nodig op basis van de informatie die de school van de ouders ontvangt. Bij de beslissing over toelating van een kind betrekt de school de ondersteuningsbehoefte van het kind, zoals die na aanmelding is vastgesteld.

Wanneer de school bij de aanmelding niet goed kan beoordelen welke ondersteuningsbehoefte de leerling heeft, dan kan de school op grond van artikel 17a lid 6 onder d WVO advies vragen aan de Permanente Commissie Leerlingenzorg Plus (PCL+) van het samenwerkingsverband Z.O. Drenthe (locaties Coevorden) of de Commissie Advisering en Toewijzing (CAT) (locatie Hardenberg)4. De commissie brengt namens het samenwerkingsverband een advies uit aan de school over de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Het advies van de commissie is bindend, mits de commissie het advies voldoende duidelijk en goed onderbouwd5. De school bekijkt de mogelijkheden om in de ondersteuningsbehoefte te voorzien. Deze mogelijkheden hangen samen met de expertise en het schoolondersteuningsprofiel, maar ook met de afspraken die met de samenwerkingsverbanden Z.O. Drenthe (locaties Coevorden) en N.O. Overijssel (locatie Hardenberg) zijn gemaakt over de begeleiding van leerlingen met ondersteuningsbehoefte.

Op grond van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte is de school verplicht om te onderzoeken of de school de extra ondersteuning, in de vorm van doeltreffende aanpassingen, zelf kan bieden. De school treft een aanpassing, tenzij deze voor de school een onevenredige belasting vormt. De zorgplicht is geen toelatingsplicht voor De Nieuwe Veste. Wel brengt de zorgplicht met zich mee dat wanneer een kind niet kan worden toegelaten tot De Nieuwe Veste, een plaats op een andere school dient te worden aangeboden, waarbij rekening moet worden gehouden met de ondersteuningsbehoefte van het kind. Hierbij dient de school te kijken naar de schoolondersteuningsprofielen van de andere scholen in de samenwerkingsverbanden Z.O. Drenthe (locaties Coevorden) en N.O. Overijssel (locatie Hardenberg). Ook dient overleg met de ouders te worden gevoerd.

De zorgplicht geldt niet wanneer de ouders weigeren te verklaren dat zij de grondslag van het onderwijs aan de school respecteren of de leerling niet voldoet aan de voorwaarden die gelden voor toelating.

8. Weigering (zorg) leerlingen (alle locaties)
Het bevoegd gezag van de school beslist uiterlijk binnen zes weken op een verzoek om toelating. Deze termijn kan met maximaal vier weken verlengd worden. Het ingediende aanmeldingsformulier is formeel als zo’n verzoek op te vatten.

De leerling heeft recht op een tijdelijke plaatsing met ingang van 1 augustus indien de toelatingsbeslissing op die datum nog niet is genomen. Indien de leerling wordt toegelaten, wordt de tijdelijke plaatsing omgezet in een definitieve plaatsing. Indien de toelating van de leerling wordt geweigerd, wordt de tijdelijke plaatsing beëindigd en wordt de leerling uitgeschreven met ingang van de dag die volgt op de dag waarop de toelating wordt geweigerd. Wanneer de leerling niet minimaal tien weken voor het begin van het schooljaar is aangemeld, hoeft de school niet over te gaan tot tijdelijke plaatsing van de leerling.

Het bevoegd gezag kan besluiten tot toelating van een leerling onder bepaalde voorwaarden of weigering van een leerling. Plaatsing van een leerling op een wachtlijst is een weigering.

8.1 Redenen van weigering (in een bepaalde afdeling)
Redenen van weigering van een leerling (voor een bepaalde afdeling) kunnen zijn:

 • het opleidingsniveau van de leerling is onvoldoende;
 • de school kan de leerling de benodigde zorg/ondersteuningsbehoefte niet bieden;
 • de leerling wordt bij toelating geplaatst op een wachtlijst omdat de klas/groep vol is;
 • de leerling is op grond van zijn gedrag een bedreiging voor de veiligheid van andere leerlingen.

Voor wat betreft het niet kunnen bieden van de benodigde zorg/ondersteuningsbehoefte is het niet mogelijk in het algemeen een lijn aan te geven. De Nieuwe Veste biedt maatwerk per leerling. Op grond van rechterlijke uitspraken kunnen de volgende factoren van pedagogische en organisatorische aard van belang zijn voor het besluit de leerling al dan niet toe te laten (in willekeurige volgorde):

 • het effect op de reeds in het onderwijs aanwezige leerlingen;
 • deskundigheid personeel;
 • beschikbaarheid personeel;
 • de mogelijkheden van begeleiding door de ouder;
 • benodigde middelen (kosten extra personeel);
 • de gevergde aanpassing in de organisatie, de begeleiding en het onderwijs;
 • werkdruk personeel;
 • gebouw.

8.2 Weigering van een leerling
Als toelating van een leerling onder bepaalde voorwaarden, danwel weigering van een leerling wordt overwogen, zijn de volgende stappen procedureel van belang:

 1. Een besluit tot toelating en een aspirant-leerling onder bepaalde voorwaarden, dan wel weigering van een aspirant-leerling wordt schriftelijk aan de leerling, en als hij nog geen 18 jaar is, aan zijn ouders bekend gemaakt. Het besluit tot toelating onder bepaalde voorwaarden danwel weigering wordt onderbouwd met opgaaf van redenen. De leerling en zijn ouders worden geïnformeerd over de verdere procedure, zoals de mogelijkheid tot bezwaar en de manier waarop dit bezwaar kenbaar moet worden gemaakt.
 2. De leerling en zijn ouders kunnen zes weken, na de onder punt 1 genoemde brief, bezwaar maken in de vorm van een bezwaarschrift, in te dienen bij het bevoegd gezag.
 3. Het bevoegd gezag beslist, na de leerling en zijn ouders (bij minderjarigheid) te hebben gehoord en kennis te hebben genomen van de op de besluiten betrekking hebbende adviezen of rapporten, binnen vier weken op het bezwaarschrift7.
 4. De ouders kunnen binnen zes weken tegen dit besluit in beroep gaan bij de bestuursrechter.
 5. Ouders en/of leerlingen kunnen er ook voor kiezen om een geschil aanhangig te maken bij de tijdelijke geschillencommissie toelating en verwijdering. Alle scholen en samenwerkingsverbanden, zo ook De Nieuwe Veste, zijn aangesloten bij deze commissie. De commissie geeft binnen tien weken een oordeel over het geschil.
 6. Ouders en/of leerlingen kunnen ook een oordeel vragen bij het College voor de Rechten van de Mens. Dit kan als zij menen dat het bevoegd gezag bij de toelatingsbeslissing een verboden onderscheid heeft gemaakt of discrimineert op grond van een handicap of chronische ziekte. Het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens is niet bindend, maar wordt meestal wel opgevolgd door het bevoegd gezag.

9. Plaatsing van leerlingen (alle locaties)
De mentoren van de afdelingen stellen de klassen samen. Bij het samenstellen van de klassen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de combiverzoeken.
Indien organisatorische redenen dit vereisen bestaat de mogelijkheid dat er combinatieklassen (leerlingen van twee afdelingen in een klas) gevormd worden. Het besluit hiertoe wordt genomen door de afdelingsdirecteur(en).

Stappenplan aanmelding en toelating leerling basisonderwijs


De werkwijze en procedures van de toelatingscommissies van de samenwerkingsverbanden zijn beschreven in:

 • Ondersteuningsplan samenwerkingsverband Z.O. Drenthe en handleiding PCL+ (locaties Coevorden);
 • Ondersteuningsplan samenwerkingsverband N.O. Overijssel en handleiding CAT (locatie Hardenberg).

Stappenplan weigering leerling
De stappen bij weigering van een leerling staan beschreven in paragraaf 8.2 van deze beleidsnotitie.
Indien een kind niet kan worden toegelaten tot De Nieuwe Veste dient, vanuit de zorgplicht, een plaats op een andere school te worden aangeboden, waarbij rekening moet worden gehouden met de eventuele ondersteuningsbehoefte van het kind.

Om een passende plaats op een andere school te kunnen aanbieden, wordt het kind in overleg met de ouders aangemeld bij het samenwerkingsverband Z.O. Drenthe (locaties Coevorden) of het samenwerkingsverband N.O. Overijssel (locatie Hardenberg).

De toelatingscommissie van het samenwerkingsverband is de Permanente Commissie Leerlingenzorg Plus (PCL+) (locaties Coevorden) of de Commissie Advisering en Toewijzing (CAT) (locatie Hardenberg). De toelatingscommissie van het samenwerkingsverband vormt de schakel tussen het kind en een passende plek in het voortgezet (speciaal) onderwijs. De toelatingscommissie van het samenwerkingsverband toetst de aanvraag voor speciale ondersteuning of de toelaatbaarheid tot een VSO-school en geeft een advies af.

De werkwijze en procedures van de toelatingscommissies van de samenwerkingsverbanden zijn beschreven in:

 • Ondersteuningsplan samenwerkingsverband Z.O. Drenthe en handleiding PCL+ (locaties Coevorden);
 • Ondersteuningsplan samenwerkingsverband N.O. Overijssel en handleiding CAT (locatie Hardenberg).

Voorbeeldbrieven weigering leerlingen
Voorbeeldbrief voornemen tot weigering leerling wegens niet kunnen bieden van de ondersteuningsbehoefte

Geachte heer, mevrouw (achternaam), beste (voornaam leerling),

Op (datum) heeft u bij (brief/aanmeldingsformulier) verzocht om toelating van (volledige naam leerling) tot De Nieuwe Veste per (datum).
Hierbij delen wij u mee, dat wij voornemens zijn uw verzoek af te wijzen.

De reden(en) hiervoor zijn, dat wij de ondersteuningsbehoefte niet kunnen bieden.
Dit dient hieronder nader onderbouwt te worden aan de hand van het ondersteuningsprofiel van de school en de ondersteuningsbehoefte van de leerling.
Met inachtneming van artikel 4:7 Algemene Wet bestuursrecht (openbaar onderwijs) en artikel 40 lid 2a en 2c Wet op het voortgezet onderwijs / artikel 40 lid 5 en 7 Wet op de expertisecentra kunt u binnen drie weken na verzending van dit schrijven, waarin -zoals hierboven vermeld - het voornemen tot weigering van (voornaam + achternaam leerling) wordt medegedeeld, uw schriftelijke zienswijze kenbaar maken aan (naam directeur onderwijsorganisatie), directeur onderwijsorganisatie.

Indien u gebruik wenst te maken van de mogelijkheid tot het geven van een mondelinge zienswijze, dient u dit binnen zeven dagen na de datering van deze brief te melden bij (naam directeur onderwijsorganisatie), directeur onderwijsorganisatie. Zo nodig kan er dan op korte termijn een gesprek worden gepland. De afdelingsdirecteur van de afdeling (naam afdeling) zal bij dit gesprek aanwezig zijn.

Dit schrijven is zowel per gewone als per aangetekende post verstuurd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Namens het College van Bestuur van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg en omstreken / De Nieuwe Veste

(naam en functie directeur)

Voorbeeldbrief definitief besluit tot weigering leerling wegens niet kunnen bieden van de ondersteuningsbehoefte

Geachte hee, mevrouw (achternaam), beste (voornaam leerling),

Op (datum) heeft u bij (brief/aanmeldingsformulier) verzocht om toelating van (volledige naam leerling) tot De Nieuwe Veste per (datum).

Op (datum) hebben wij u bericht voornemens te zijn uw verzoek af te wijzen, omdat wij niet kunnen voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van uw (zoon/dochter).

Op (datum) heeft u schriftelijk uw zienswijze aan ons kenbaar gemaakt. In uw zienswijze heeft u uw reactie gegeven op het voornemen tot weigering van uw (zoon/dochter) wegens het niet kunnen bieden van de ondersteuningsbehoefte.

OF

Op (datum) heeft u mondeling uw zienswijze kenbaar gemaakt aan (naam directeur onderwijsorganisatie), directeur onderwijsorganisatie. In uw zienswijze heeft u uw reactie gegeven op het voornemen tot weigering van uw (zoon/dochter) wegens het niet kunnen bieden van de ondersteuningsbehoefte. Bij dit gesprek was (naam afdelingsdirecteur), afdelingsdirecteur (naam afdeling) aanwezig.

In uw zienswijze heeft u gesteld:

 • (geef een korte samenvatting van de zienswijze)
 • (vermeld eventueel kort de reactie namens het College van Bestuur op de zienswijze)

Hierbij berichten wij u, dat het door u gestelde geen aanleiding is om van de weigering af te zien. Wij delen u dan ook mee dat wij definitief hebben besloten om (volledige naam leerling, geboorteplaats en geboortedatum) niet tot De Nieuwe Veste toe te laten. Voor de motivering die hieraan ten grondslag ligt verwijzen wij u naar het voornemen tot weigering van (datum).

Op grond van artikel 27 lid 2c Wet op het voortgezet onderwijs / artikel 40 lid 5 Wet op het de expertisecentra hebben wij de verplichting om aan u en uw (zoon/dochter) een passend onderwijsaanbod te doen. Daartoe hebben wij (naam en plaats school) bereid gevonden om (voornaam leerling) toe te laten.

Indien u het niet eens bent met dit besluit, kunt u op grond van artikel 7.1 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken bij:
College van Bestuur van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg en omstreken / De Nieuwe Veste
Postbus 240
7740 AE Coevorden

Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken na dagtekening van dit besluit en dient het volgende te bevatten:

 • omschrijving van het besluit;
 • de gronden van het bezwaar;
 • naam, adresgegevens en dagtekening.

Dit schrijven is zowel per gewone als per aangetekende post verstuurd.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Namens het College van Bestuur van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg en omstreken / De Nieuwe Veste

(naam en functie directeur)